از این‌همه برکه‌های خاموشِ آسوکا
انبوهِ مِه برخاست،
یاد، این‌چنین آسان
از میان نخواهد رفت.
(یامابِنو آکاهیتو / برگردان: حسن فیاد)

 

photo: Stuart Franklin