در ابتدا وبلاگ بود. و نامش «ناگهان بالتازار» بود. ماه‌ها گذشت، پس روزی رسید که نوایی ناکجایی نامش را به «روایت» برساخت. اختلافِ مُرافِقان بیش‌ازپیش مُتواتِر گشت و شاید نبشته‌های آن استوارتر. تا آن که توفانی سررسید و باغ را مُشَوَّش کرد. باغبان رختِ خود بربست و به سرایی تازه درآمد. حال ماییم و موجِ سودا…

ایمیل نگارنده: BABAKIUT@GMAIL.COM