و از دستِ زنِ نادوست و ناکدبانو بگریز که گویند: «کدخدا رود باشد و کدبانو بند»؛ اما نه چنان که چیزِ تو را* در دست گیرد و نگذارد که تو بر چیزِ خود مالک باشی.
(عنصرالمعالی کی‌کاووس بن اسکندر بن قابوس بن وُشمگیر بن زیار / قابوس‌نامه) 

 

photo: Inge Morath


* ثروتِ تو را